شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

برند آجيل ماني گواهي نامه ISO 10002:2004 دريافت كرد

به دنبال سالها تلاش در زمينه ارتقاي كيفت محصولات و مديريت مستمر مشتري، برند آجيل ماني پاسداران توانست گواهي نامه بين المللي را در يافت كند.
اين گواهي نامه به برند هايي اعطار مي شود كه در زمينه مديريت كيفيت و مديريت امور مشتريان توانسته باشد استانداردهاي لازم را به دست آورده و كيفيت خدمات خود را 
مطابق با استانداردهاي اروپايي ارتقا دهد.
يكي از فاكتورهاي اصلي اعطاي اين گواهي نامه به برند ها، مخصوصا برند هايي كه در زمينه مواد غذايي فعاليت مي كنند، احراز استانداردهاي لازم در خصوص رضايتمندي و وفادارسازي 
مشتريان است كه در اين زمينه به گواهي مشتريان ثابت و وفادار آجيل ماني كه از سراسر شهر و حتي شهرهاي ديگر براي تهيه محصولات و خشكبار قابل اعتماد 
خود به اين فروشگاه مراجعه مي كنند، يكي از موفق ترين برند هاي داخلي بوده است. 
اين گواهي نامه بين المللي در زمينه خرده فروشي به برند هايي تعلق مي گيرد كه توانسته باشند در خصوص برنامه ریزی، طراحی، اجرا، نگهداری و بهبود محصولات خود
و البته ايجاد وفادار سازي و رضايتمندي مشتري گام هاي لازم را بردارند.