جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

افتخارات

بديهي است كه اولين و مهم ترين افتخار برند آجيل ماني پاسداران اين است كه دراين مدت فعاليت خود پشتيباني ها و حمايت هاي بي دريغي از سوي مشتريان و مصرف كنندگان خود دريافت كرده است. اما در عين حال فعاليت هاي مجدانه اين برند در زمينه معرفي محصول خشكبار ايراني در ميان توريست ها ومجامع بين المللي باعث شده است كه تقديرنامه هايي نيز از سوي منابع و مسئولين ذي ربط به اين برند تعلق گيرد. به عنوان مثال: تقدير نامه ای از سوی دكتر علي حكيم عطار، رييس شورای سياست گذاری و رييس هيات مديره مجتمع استاندارد و كيفيت اسلامی، برند معتبر آجيل مانیبه عنوان يكی از برندهای برگزيده امسال انتخاب شد برند آجيل مانی در جشنواره ای كه با حضور صدها شرکت وبرند معتبر در 25 بهمن ماه 1391 در سالن همایشهایصدا و سیما برگزار گردید.  مفتخر به دریافت نشان حمایت ملی گردد. خوشحال مي شويم در سايت الگسا و در قسمت reviews ديدگاه هايتان را در باره سايت ماني در ميان بگذاريد.